Për ne

Historiku i shkurtër

Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste “Prishtina” është themeluar në vitin 1948 me emrin “Gërmia” nga bjeshkatarët e asaj kohe. Emrin “Gërmia” e mori pasi që qyteti i Prishtinës të vetmin mal më të afërt e kishte Gërminë. Gjatë viteve 70-ta iu ndërrua emri nga Shoqëria Bjeshkatare –Skitare “Gërmia” në Shoqëria Bjeshkatare -Skitare “Prishtina”. Më vonë në vitet ’80-ta skitarët formuan Shoqërinë e tyre kurse bjeshkatarët e formuan shoqërinë me emrin Shoqëria Bjeshkatare Alpiniste “Prishtina” të cilin e mbanë edhe sot. Anëtarët e Shoqërisë gjatë këtyre viteve kanë marrë pjesë në shumë takime si vendore ashtu edhe ndërkombëtare, ku kanë korrë suksese. Shoqëria punon në bazë të statutit të harmonizuar me statutin e Federatës së Bjeshkatarëve dhe Alpinistëve të Republikës së Kosovës. Organet e SHBAP-ës janë :

Trupat menaxhues dhe organizativ:
1. Kuvendi
2. Kryesia
3. Keshilli mbikqyres
4. Gjyqi i nderit

 

Anëtarët e Kryesisë

1. Gani Syla, kryetar

2. Teuta Bicaj, nën-kryetare

3. Ejup Maxhera

4. Gezim Konjusha

5. Latif Berisha,

6. Vehbi Tahiri

7. Edita Kusari

8. Ahmet Fejzullahu

9. Arberore Bicaj

 

Arkatar

Fiqreta Shabani

 

Sekretar

Besart Morina